Husorden

Et godt forhold til sine naboer og udlejer er meget værd. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender, at det er nødvendigt af tage hensyn til hinanden.

Generelt

Denne husorden er gældende fra og med den 1. januar 2016 som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og lejeren er forpligtet til at overholde de heri fastsatte bestemmelser, jf. Lejelovens § 27, stk. 2. Lejeren er endvidere forpligtet til at sørge for, at husordensreglerne også overholdes af medlemmer af lejerens husstand, samt de personer og gæster, som besøger lejeren eller opholder sig i dennes lejelighed.

Overtrædelse af husordensregler kan i gentagelsestilfælde medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet, jf. Lejelovens § 83 litra e eller § 93 litra g.

 

Ændring af husorden

Reglerne i denne husorden kan løbende ændres eller revideres af udlejer, og en evt. efterfølgende ny udgave af husorden indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten, jf. Lejelovens § 27, stk. 2.

 

Vedligeholdelse

  • Lejer skal vedligeholde og forny låse, nøgler og ruder og holde vandhaner og elafbrydere forsvarligt vedlige. Lejer skal endvidere vedligeholde wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskab, fryser, komfur, komfur, vaskemaskine og lignende installationer.
  • Lejer skal holde gulvafløb og afløb fra køkkenvask, håndvask, brusekabine og toilet rene, så de ikke tilstopper eller giver lugtgener.
  • Lejer skal rense tilstoppet afløb fra håndvask, køkkenvask og toilet. Har lejer ikke opfylder pligten inden 8 dage, efter at udlejer har opfordret lejere til det, kan udlejer istandsætte for lejers regning.
  • Lejer forpligter sig til at sørge for god udluftning på badeværelse, således at fugt og vandskader undgås.
  • Lejer er ansvarlig for opvarmning af sit lejemål og derfor også for skader ved manglende overholdelse heraf.
  • Lejer må kun male/tapetsere med lyse, dæmpede farver. Farver på vinduer, døre og træværk i øvrigt må ikke ændres uden forudgående skriftlig tilladelse fra udlejer.
  • Gulve og dørtrin skal vedligeholdes med ufarvet lak så ofte, som der er påkrævet. De skal altid fremtræde ensartede i farve.
  • Der må ikke bores huller i fliser eller vinylbeklædning.
  • Lejer må ikke skifte emhætte i lejligheden.
  • Lejer må ikke have lagner eller lignende som gardiner. Skal der opsættes gardiner, skal dette være sædvanlige gardiner, rullegardiner eller persienner.

 

Støj, fester mv.

Der må ikke spilles høj musik i tidsrummet fra kl. 21.00 til kl. 08.00. Lejer må i hele døgnet ikke spille musik med bashøjtalere, som kan genere de øvrige beboere.

 

Husdyr

Det er ikke tilladt at have dyr i lejemålet, hvilket forbud ikke alene gælder hunde og katte, men også alle former for krybdyr. Dog gives dispensation for dyr, som er anskaffet før denne husordens ikrafttrædelse. Det vil sige at der fra og med 1. januar 2016 ikke må anskaffes nye husdyr.

 

Fællesarealer, pulterrum mv.

Lejeren har kun ret til at disponere over fællesrum og fællesarealer, såvel indendørs som udendørs, efter anvisning og med respekt for de øvrige lejeres tilsvarende brugsret. Det er ikke tilladt at henstille indbo, andre effekter, affald el. lignende på trapper eller øvrige fællesarealer.

Det er ikke tilladt at henstille barnevogne, legevogne, cykler og lignende i opgangen.

 

Aflåsning

Kælderdøre skal af hensyn til uvedkommende altid være aflåste.

 

Affald

Der må ikke henstilles kasserede effekter, møbler, hvidevarer eller lignende på ejendommens arealer.

Det skal bemærkes, at de opstillede affaldscontainere kun må anvendes til henholdsvis restaffald og bioaffald. Flasker – glas – reklamer – aviser – pap og papir skal bringes til de offentlige containere i byen.